Casa si teren

Dosar de executare nr. 72/2011  al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 08.03.2017

    Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10 APRILIE 2017  orele 9.00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului cu nr. 40A situat in Bucuresti, str. Robanesti, Sector 1, nr. cadastral 242561, CF 242561 Bucuresti, Sector 1, proprietatea debitoarei STANCIOIU Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Elocintei nr. 3, Sector 1, imobil compus din teren cu suprafata de 348 mp cu deschidere la strada de 9,76 ml si constructie C1, cu destinatia de locuinta, cu regim de inaltime p + 2E, cu suprafata construita la sol de 138 mp.

    Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica din data de 23.08.2016, este de 244.443 euro. Pretul de pornire a licitatiei este de 183.332,25 euro, la cursul BNR din data platii prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Executarea silita se face la cererea creditorului CUZA Gabriel, cu domiciliul in Bucuresti – 030118, Str. Halelor nr. 13-15, et. 1, ap. 8, Sector 3, impotriva debitoarei STANCIOIU Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Elocintei nr. 3, Sector 1 pentru recuperarea creantei de 150.000 euro in baza titului executoriu – contract de imprumut autentificat sub nr. 203/25.02.2009 si pentru recuperarea cheltuielilor de executare al caror cuantum total se va stabili la terminarea executarii.

     Executarea silita a inceput asupra imobilului inscris in cartea funciara ca bun exclusiv al debitoarei si in considerarea calitatii de bun propriu al debitoarei, dobandit prin prescriptie achizitiva de 30 de ani asupra terenului si prin accesiune imobiliara asupra constructiei edificate pe teren, reprezentata de casa de locuit, compusa din parter, 2 etaje si pod, conform sentintei civile nr. 16840/17.12.2008 si a fost incuviintata de Judecatoria Sector 1, prin incheierea pronuntata la data de 27.04.2011 in dosarul nr. 16139/299/2011.

     Persoanele care doresc sa participe la licitatie, vor face oferte pe care le vor depune la sediul B.E.J. Doina Safta si vor consemna la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc, inainte de inceperea licitatiei, cautiune de 10% din pretul de incepere a licitatiei, in baza art. 506 alin. 1  Cod Proc. Civ. prezentand recipisele la B.E.J. cel mai  tarziu la momentul inceperii licitatiei. Nu au obligatia de a depune cautiunea prevazuta mai sus, creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prevazute de art. 563 si 564 C.proc.civ si, dupa caz, persoanele care impreuna cu debitorii, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.  Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane.

     Sarcinile imobilului conform extrasului de carte funciara nr. 39615/26.04.2016: incheiere nr. 428528/16.11.2010 a BCPI Sector 1, inscriere somatie in favoarea NACU IRINEL pentru suma de 40.000 euro plus cheltuieli de executare; incheiere nr. 103049/06.01.2011 a BCPI Sector 1, notare drept de executare silita, se noteaza din oficiu procedura incepere executare silita, prin transcrierea in prezenta CFI, cu mentinerea ranguui conferit de prima inscriere, potrivit incheierii nr. 64/05.05.2010 din RTI, in favoarea CUZA GABRIEL; somatie nr. dosar de executare 372/2010 din 28.06.2010 emis de BEJ Draganescu, Ionescu si Crafcenco, notare drept de executare silita, se transcrie din oficiu somatie pentru suma de 150.000 euro si 14.559 RON, reprezentand imprumut nerestituit si cheltuieli de executare, prin transcrierea in prezenta CFI, cu mentinerea rangului conferit de prima inscriere, potrivit incheierii nr. 88/09.07.2010 din RTI, in favoarea CUZA GABRIEL; incheiere nr. 114810/18.01.2011, Certificat de grefa nr. dosar 2338/299/2011 din 18.01.2011 emis de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, notare drept de existenta litigiu, avand ca obiect partajarea imobilului inscris la P1/2, in favoarea STANCIOIU ION; incheiere nr. 168165/02.03.2011 a BCPI Sector 1, inscriere somatie pentru suma de 90.000 euro reprezentand imprumut nerestituit plus suma de 11.524,88 lei cheltuieli de executare silita, dosar de executare nr. 297/2010 din 08.03.2011 emis de BEJ Raportoru Georgeta, in favoarea ONICA MIRCEA; incheiere nr. 273115/01.06.2011, inscriere somatie  72/2011 pentru suma de 150.000 europlus 12.212,45 lei cheltuieli de executare, BEJ Doina Safta, in favoarea CUZA GABRIEL; incheiere nr. 459673/31.10.2011 inscriere somatie nr. 506/E/SD/1334/20.10.2011 emis de executor bancar Dragomir Maria Simona pentru suma de 15.643,07 euro plus dobanzi viitoare aferente si cheltuieli de executare, in favoarea BANCPOST SA; incheiere nr. 459688/31.10.2011 inscriere somatie nr. dosar de executare nr. 91/2010 emis de executor bancar Dragomir Maria Simona pentru suma de 5263,24 euro, in favoarea BANCPOST SA; incheiere nr. 61500/05.00.2015 a BCPI Sector 1, inscriere somatie 815/2012 din 25.06.2012 emis de BEJA Draganescu, Ionescu Crafcenco pentru suma de 5575,38 euro plus 3027,47 lei,  in favoarea BANCPOST SA; incheiere 63271/13.11.2011, hotarare judecatoreasca nr. 124292/299/2011 din 13.11.2012 emis de Tribunalul Bucuresti, se noteaza solutia instantei, in sensul ca respinge exceptia inadmisibilitatii promovarii carii de atac a apelului, invocata de intimatul – petent, ca lipsita de temei. Admite apelul formulat de apelant; schimba in tot sentinta apelata, in sensul ca respinge plangerea formulata de petentul STANCIOIU ION impotriva incheierii nr. 133966/04.02.2011, ca fiind neintemeiata. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare; incheiere 13252/03.03.2014, act notarial nr. 320/2012 emis de BEJ Bucur Giurgea, somatie de plata pentru suma de 74.648,18 lei (16.590,33 euro) + 5356,80 lei cheltuieli de executare, in favoarea BANCPOST SA; incheiere nr. 89146/04.11.2015 act administrativ nr. 588/S/2015 emis de BEJA Miu si partenerii, se noteaza urmarirea pentru suma de 150.000 euro preprezentand creanta si suma de 16.657,85 lei cheltuieli de executare, in favoarea CUZA GABRIEL.

In partea a II –a a cartii funciare a imobilului, privitoare la proprietari si acte, prin incheierea nr. 32793/07.04.2016, a fost inscris actul notarial nr. 109/07.04.2016 emis de BNP State Florica, in baza prevederilor art. 344 C. Civil si in baza art. 902 alin.2 pct. 3 cod civil se noteaza calitatea de bun comun a imobilului detinut de sotii Stancioiu Carmen si Stancioiu Ion.   Executarea silita a inceput asupra imobilului inscris in cartea funciara ca bun exclusiv al debitoarei si in considerarea calitatii de bun propriu al debitoarei, dobandit prin prescriptie achizitiva de 30 de ani asupra terenului si prin accesiune imobiliara asupra constructiei edificate pe teren, reprezentata de casa de locuit, compusa din parter, 2 etaje si pod, conform sentintei civile nr. 16840/17.12.2008 si a fost incuviintata de Judecatoria Sector 1, prin incheierea pronuntata la data de 27.04.2011 in dosarul nr. 16139/299/2011. Prin sentinta civila nr. 13161/20.07.2016 pronuntata in dosarul nr. 21238/299/2016, nedefinitiva, instanta a admis contestatia la executare formulata de catre creditor impotriva procesului verbal prin care executorul judecatoresc a constatat piedica la executare ca urmare a inscrierii imobilului ca bun comun si avand in vedere ca executarea silita se face pentru o datorie proprie a debitoarei si a anulat procesul verbal, urmand a se continua executare silita (certificat de grefa din 27.07.2016).

             Sunt somati toti cei care pretind vreun drept de creanta, gaj, ipoteca  etc. asupra imobilului, sa faca cunoscute in scris pretentiile lor, la Biroul Executorului Judecatoresc, inainte de adjudecarea definitiva, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare.

                                                                                                                      Executor Judecatoresc,

                                                                                                                                           Doina Safta

< Un exemplar  se va afisa la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti

< Un exemplar  se va afisa la Primaria Sectorului 1  Bucuresti

< Un exemplar  se va afisa la locul situarii imobilului

< Afisat la sediul B.E.J. Doina Safta astazi 08.03.2017

*MENTIUNE: Executarea silita din prezentul dosar este supusa dispozitiilor din vechiul Cod de procedura civila, conform art 25 din Noul Cod de Procedura Civila si art. 3 din Legea nr. 76/2012.

Conditii privind licitatia:

Persoanele care doresc sa participe la licitatie, vor face oferte pe care le vor depune la sediul B.E.J. Doina Safta si vor consemna la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc, inainte de inceperea licitatiei, cautiune de 10% din pretul de incepere a licitatiei, in baza art. 506 alin. 1  Cod Proc. Civ. prezentand recipisele la B.E.J, cel mai  tarziu la momentul inceperii licitatiei. Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prev. de art. 563 si art. 564 noul Cod procedura civila si nici persoanele care detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti impreuna cu debitorul. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept de creanta, gaj, ipoteca, preemptiune, etc. asupra imobilului, sa faca cunoscute in scris pretentiile lor, la biroul executorului judecatoresc, inainte de adjudecarea definitiva, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.In cazul in care imobilul se vinde grevat de drepturi de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci si daca aceste creante ipotecare inscrise anterior nu vor fi acoperite la prima licitatie, se va proceda, in aceeasi zi, la o noua licitatie pentru vanzarea imobilului liber de aceste drepturi. Vanzarea la licitatie se face in mod public si se va efectua separat pentru fiecare imobil, cu respectarea prevederilor legale iar acestea se vor vinde la cel mai mare pret oferit. In temeiul art. 510 alin 2 cod proc. Civ, creditorul urmaritor sau intervenient nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. In toate cazurile, la pret egal, va fi preferat cel care are un drept de preemptiune asupra imobilului. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, la C.E.C. sau la orice alta institutie bancara, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc iar recipisa va fi depusa la biroul acestuia. In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.

Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta in conditiile art. 563 si 564 c.proc.civ., acesta va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.

Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. 515 cod proc..civ. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate in baza lui, Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia.

 

Apartament patru camere si dependinte suprafata utila 81.12 mp

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc                                                               RD:BM

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 13.10.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 24.11.2016 orele 13:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003 ( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 30.000 (treizecidemii) euro.

     Pretul de pornire a  licitatiei este de 22.500(douazecisidouamiicincisute) euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila. Citeste

Apartament 3 camere si dependinde suprafata utila 87.26 mp

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 13.10.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 24.11.2016 orele 12.00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp avand nr. cadastral 258 si C.F 20033, proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian cu domiciliul in Amara, str. Alexandru Ioan Cuza bl.E, sc.B, et.1, ap.6, judetul Ialomita si resedinta in Lehliu Gara, str. Industriei nr. 20, bl.6, ap.3, judetul Calarasi si garantului ipotecar SANDULACHE ( fosta CATA) Rodica  cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56,  judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 29.000(douazecisinouamii)euro.

     Pretul de pornire a licitatiei este de 21.750 (douazecisiunamiisaptesutecincizeci) euro, (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Apartament o camera sup 32.57 mp, Alexandria

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.10.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.11.2016 orele 13:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman, impreuna cu teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 8.775 ( optmiisaptesutesaptezecisicinci)euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Apartament trei camere 75.46 mp, Calarasi

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.10.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.11.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi, identificat cu Carte Funciara nr. 20326-C1-U3 si nr. cadastral 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp avand C.F nr. 20326 si nr. cadastral 150, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si TUDOR (fosta DULEA) C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Belsugului, nr.10, bl.K21, sc.1, et.3, ap.14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 33.600( treizecisitreimiisasesute) Euro.

    Pretul de pornire a licitatiei este de 25.200(douazecisicincimiidouasute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila. Citeste

Apartament 3 camere 75.46 mp, Calarasi, Jud Calarasi

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.07.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.09.2016 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi, identificat cu Carte Funciara nr. 20326-C1-U3 si nr. cadastral 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp avand C.F nr. 20326 si nr. cadastral 150, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si TUDOR (fosta DULEA) C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Belsugului, nr.10, bl.K21, sc.1, et.3, ap.14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 33.600( treizecisitreimiisasesute) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 25.200(douazecisicincimiidouasute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Citeste

Apartament 1 camera 30.66 mp, Alexandria, Jud Teleorman

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.07.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.09.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman, impreuna cu teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 8.775 ( optmiisaptesutesaptezecisicinci)euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Citeste

Apartament 4 camere 81.12 mp, Fetesti, Jud Ialomita

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc                                                               RD:BM

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.07.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.09.2016 orele 13:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003-C1( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 30.000 (treizecidemii) euro.

     Pretul de pornire a  licitatiei este de 22.500(douazecisidouamiicincisute) euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Citeste

Apartament 3 camere 87.26 mp Loc Amara, Jud Ialomita

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.07.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.09.2016 orele 14.00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian cu domiciliul in Amara, str. Alexandru Ioan Cuza bl.E, sc.B, et.1, ap.6, judetul Ialomita si resedinta in Lehliu Gara, str. Industriei nr. 20, bl.6, ap.3, judetul Calarasi si garantului ipotecar SANDULACHE ( fosta CATA) Rodica  cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56,  judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 29.000(douazecisinouamii)euro.

     Pretul de pornire a licitatiei este de 21.750 (douazecisiunamiisaptesutecincizeci) euro, (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Citeste

Bucuresti- apartament 4 camere suprafata totala 84.4 mp

Dosar de executare nr. 1577/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 21.07.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.08.2016 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 43, situat in Bucuresti, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1,  Sector 4, identificat cu nr. cadastral 217645-C1-U33 si carte funciara nr. 217645-C1-U33, proprietatea garantului ipotecar BALAN Carmen Mariana, cu domiciliul in Bucuresti – 041972, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1, ap. 43, Sector 4, compus din patru camere si dependinte – bucatarie, baie, wc serviciu, doua sasuri, debara, vestibul, camara, doua balcoane, in suprafata utila de 75,39 mp, suprafata totala 84,04 mp, impreuna cu cota indiviza de 1% din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc si terenul in suprafata de 10,61 mp atribuit in folosinta.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 68.200 (saizesioptmiidouasute) euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 51.150 euro (cincizecisiunumiiunasutacincizeci), la cursul BNR din data platii prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2 – apartament 3 camere – suprafata utila 49,72 m.p.

Dosar de executare nr. 1362/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 08.06.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 14.07.2016 orele 13.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a  imobilului – apartamentul nr.55, situat in Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2, identificat cu nr. cadastral 226676-C1-U50 si carte funciara nr. 226676-C1-U50, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 49,72 m.p., proprietatea garantilor ipotecari ISRAIL Pompiliu Leontin, cu domiciliul in Bucuresti – 022416, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9, ap. 55, Sector 2 si ISRAIL Elena, cu domiciliul in Baia de Fier – 217030, nr. 1165, Judetul Gorj, impreuna cu cota parte indiviza din suprafata de folosinta comuna si terenul aferent in suprafata de 11,2 m.p., atribuit in folosinta.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 40.500 (patruzecimiicincisute) euro.

      Pretul de pornire a licitatiei este de 30.375 (treizecimiitreisutesaptezecisicinci) euro (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita – apartament 2 camere

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 02.06.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 14.07.2016 orele 11.00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (fosta STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a debitoarei garant ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc impreuna cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 20.100 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 15.075 Euro (cincisprezecemiisaptezecisicinci) (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditoarea ipotecara solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman – bunuri mobile

Dosar de executare nr. 35/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 35/2015/07.06.2016

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA

emisa in data de 07.06.2016, de la orele 11:40

 

Prin prezenta publicatie de vanzare mobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 17.06.2016, orele 11:30, va avea loc la locul situarii bunurilor mobile din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:

 

 • Doua boxe Technics SB-T100, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Egalizator Ultra – Dync Pro Behringer model DSP 9024, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Receiver Technics SA – EX 140, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Ultra Voice Pro model VX 2000 procesor de voce, marca Behringer VX 2000, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Mixer DEX model BSM 622 MKIII, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Mixer Behringer MX 802A, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Monitor LCD Philips 150S, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Monitor Horizon 17 ’’ – 7004L, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • CD Player Technics SL-PG390, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Computer Core 2 Duo si sursa UPS, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Microfon SENNHEISER cu casti – E835S, cu pretul de incepere al licitatiei de 50 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 100 Lei

 

aflate la adresa din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, bunurile apartinand debitoarei S.C. ECO BUSINESS S.R.L., CUI: RO 15093423, J34/432/2002, cu sediul in Rosiori de Vede – 145100, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. L 11, ap. 72, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a bunurilor mobile este stabilita prin expertiza tehnica.

Valoarea totala a bunurilor mobile scoase la licitatie este de 1.150 (omieosutacincizeci) Lei. Citeste

Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, ap. 13, et.4, Judetul Giurgiu – apartament 3 (trei) camere in suprafata de 65,08 mp

Dosar de executare nr. 693/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 11.05.2016, de la orele 14.45

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 09.06.2016, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica imobilul apartamentul nr.13 situat in Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, et.4, Judetul Giurgiu, avand nr. cadastral 151/A/13 si Carte Funciara 30269-C1-U17, proprietatea debitorului garant ipotecar BARBU Mihai Ciprian Romeo, cu domiciliul in Giurgiu, B-dul Bucuresti, bl. 54/2D, sc. A, et. 4, ap. 13, Judetul Giurgiu, compus din 3 (trei) camere si dependinte in suprafata de 65,08 mp, balcon 7.20 mp, precum si cota indiviza din suprafetele si dependintele comune ale imobilului care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor si cota indiviza din teren de 15,69 mp.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 24.800 (douazecisipatrumiioptsute) Euro (la    cursul BNR din ziua plati).

     Pretul de pornire a licitatiei este de 18.600 (optsprezecemiisasesute) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, ap. 6, et. 2, sector 5 – apartament trei camere in suprafata de 62,38 mp

Dosar de executare nr. 1507/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 10.05.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 22.06.2016 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 6, situat in  Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, sector 5, identificat cu nr. cadastral 224958-C1-U30, intabulat in cartea funciara nr. 224958-C1-U30, compus din trei camere si dependinte in suprafata utila de 62,38 mp (suprafata totala de 70,33 mp), proprietatea debitorilor IVAN Cornel Dumitru, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr.  86 , bl. L24 , sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5 si IVAN Cristina, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5, impreuna cu cota indiviza de 2,5938% din suprafata de folosinta comuna a imobilului si terenul in suprafata de 9,63 mp, atribuit in folosinta.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 60.500euro.

     Pretul de pornire a licitatiei este de 60.500 euro (saizecimiicincisute) (la cursul BNR din data platii). Citeste

Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita – apartament 4 camere patru camere in suprafata de 95.40 mp

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc                                                               RD:BM

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 03.03.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 21.04.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003-C1( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 30.000 (treizecidemii) euro.

Pretul de pornire a  licitatiei este de 30.000 (treizecidemii) euro, (la cursul BNR din data   platii). Citeste

Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi – apartament 3 camere, 75,46 mp

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 01.03.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2016 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi, identificat cu Carte Funciara nr. 20326-C1-U3 si nr. cadastral 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp avand C.F nr. 20326 si nr. cadastral 150, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si TUDOR (fosta DULEA) C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Belsugului, nr.10, bl.K21, sc.1, et.3, ap.14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 33.600( treizecisitreimiisasesute) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 33.600(treizecisitreimiisasesute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii). Citeste

Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman – garsoniera 1 camera, 32,57 mp

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 01.03.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman, impreuna cu teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro (la cursul BNR din data platii). Citeste